Visualbook

Visualbook

Logotyp

logotype

Hlavní logotyp

Main logotype

Výběr verze loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (Verze pro obrazovky vs. Verze pro tisk) rovnou získáte relevantní barevnost loga pro vaše použití. V tabulce je uveden souhrn a nejčastější případy.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga
Verze pro obrazovky Verze pro tisk
Barevný režim stažených souborů RGB CMYKPantone
Doporučené formáty loga PNGSVGPDF EPSPDF
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura
Smlouvy a dokumenty k tisku
Features and use of the logo
Version for screen Version for print
Color mode of downloaded files
RGB CMYKPantone
Recommended logo formats
PNGSVGPDF EPSPDF
Web and presentations (PowerPoint, Keynote)

Online documents (Google, Office365)

Business card, flyer or brochure

Contracts and documents for printing

Ochranná zóna loga:

Protection zone:

50 % výšky loga
50 % of logo height

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje.

It is a space around the logo, where no surrounding graphic elements (logos, texts, images, page margins, etc.) must interfere so as not to disturb the brand. In most cases, the logo is in the surrounding context of other elements, from which it distances itself and differs due to the space of the protection zone.

Ochranná zónaProtection zone

Zakázané varianty

Things to avoid

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho mohli docílit, dodržujeme tato pravidla, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

The visual impression of the logo must be consistent. In order to achieve this, we follow these rules, which prohibit manipulation of the logo, especially in these ways.

Nepoužíváme stíny pod logem

We do not use shadows

Nenakláníme logo

Do not rotate logo

Nepřebarvujeme logo

Do not recolor logo

Nedeformujeme logo a neměníme jeho originální proporce

Do not deform or change its original proportions of the logo

Logo na fotografickém pozadí

Logo on the photo background

Logo na barevném pozadí

Logo on color background

Pozadí Blue

Background Blue

Pozadí 0 % černé

Background 0 % black

Pozadí 10 % černé

Background 10 % black

Pozadí 20 % černé

Background 20 % black

Pozadí 30 % černé

Background 30 % black

Pozadí 40 % černé

Background 40 % black

Pozadí 50 % černé

Background 50 % black

Barevné pozadí s dostatečným kontrastem

Colorful background with sufficient contrast

Pozadí 100 % černé

Background 100 % black

Pozadí 90 % černé

Background 90 % black

Pozadí 80 % černé

Background 80 % black

Pozadí 70 % černé

Background 70 % black

Pozadí 60 % černé

Background 60 % black

Pozadí 50 % černé

Background 50 % black